Konstfack

Teacher

Isabelle Pedone

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1993


Conquer the Gaze

I process the material and thoughts that have emerged from research in my degree project about pornography, where I emphasise how porn takes part in maintaining ‘the male gaze’, which is consolidated in society and maintains the image that a woman’s sexual pleasure is about satisfying the man rather than herself. Through this representation, the woman is further removed from making decisions about her own body, because it is the heterosexual male gaze’s view of the woman and not the woman’s gaze on herself. Therefore, my artwork resulted in examining the woman’s gaze on herself, of her own body and sexuality.

Erövra blicken

Jag bearbetar material och tankar som har kommit från min undersökningsprocess i mitt examensarbete om pornografi. Jag lägger vikt på hur porren är delaktig i att vidmakthålla ”den manliga blicken” som befäst sig i samhället och upprätthåller bilden av att en kvinnas sexuella njutning handlar om att tillfredsställa mannen snarare än sig själv. Genom denna representation tas kvinnan längre bort från att bestämma över sin egen kropp, eftersom det är den heterosexuella manliga blickens syn på kvinnan och inte kvinnans blick på sig själv. Därför resulterade detta gestaltningsarbete i ett provande av kvinnans blick på sig själv av sin egen kropp och sexualitet.


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)