Konstfack

Teacher

Sabina Larsson

Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1984
0702299201

Conflict Management Through Art

“What we view as atomic perceptions that need to be systematisied and organised through abstract logical thought are actually products of our own living in the world. Before thought there is life, and life can never be fully identified or systemised. To be abstract can be to create the concrete in everyday life in new and different ways. When one achieves the thinking beyond that which everyone else wants one to think, a new way of thinking emerges. A thinking that is changing in a way that is not already known to the self.”*

* Deleuze

Konflikthantering genom konst

“Det vi betraktar som atomistiska sinnesförnimmelser som behöver systematiseras och organiseras genom abstrakt logiskt tänkande är i själva verket produkter av vårt levande i världen. Före tanken finns livet, och livet kan aldrig fullständigt identifieras eller systematiseras. Att vara abstrakt kan vara att skapa det konkreta i vardagslivet på nya och annorlunda sätt. När man når det tänkandet bortom det som alla andra vill att man ska tänka och på så sätt uppkommer ett annat sätt att tänka. Ett tänkande som förändras på ett sätt som inte redan är känt för en själv.”*

* Deleuze


Teacher Education Programme in Visual Arts (and Sloyd)