Konstfack

Visual Communication


About Visual Communication

Talk With the Hand!

“I love working with rattan because that’s when I get to see what I taught my hands.” This is more or less how the furniture conservator expressed himself in a popular television series where a crew of artisans are commissioned to give worn but beloved things a new life. The relationship between thought and hand is central to practical knowledge, and not least in artistic practice. In the same way that we can find out what we taught our hands, what we do with our hands can lead us to new ideas and figures of thought. Therefore, proximity to workshops at Konstfack is invaluable — this is where we can give the body a space in everyday life to make and remake without knowing where it leads or what it means in advance.

Visual communication, like most creative practices, is in constant bodily, sensual and speculative flux. The difference between a good and a bad idea is rarely bigger than what the hand can prove or disprove. And this is where this year’s graduating students excel. They are fluent in the language that appears inside the head in a different way than outside of it. The language that emerges in lightning-fast negotiation between the various abilities of the body and the intellect. They have a qualified sense of which of the body’s properties and competencies needs to be activated in whatever situation. They are simply 12 visual communicators — graphic designers, illustrators and storytellers — who make life meaningful and exciting for all who cross their paths. 12 elemental forces, each with a unique ability to create and transform!

Sara Teleman, Professor of Illustration
Johanna Lewengard, Professor of Graphic Design

Prata med handen!

”Jag älskar att jobba med rotting för det är då får jag se vad jag lärt mina händer”. Ungefär så uttryckte sig möbelkonservatorn i en populär tv-serie där ett gäng hantverkare får i uppdrag att ge slitna men kära ting ett nytt liv. Relationen mellan tanken och handen är central för praktisk kunskap, inte minst den konstnärliga. På samma sätt som vi kan pröva vad vi lärt våra händer, kan det vi gör med våra händer leda oss till nya idéer och tankefigurer. Därför är närheten till verkstäderna på Konstfack ovärderlig – det är där vi kan ge kroppen ett utrymme i vardagen att göra, pröva och ompröva utan att veta vart det leder eller vad det betyder på förhand.

Visuell kommunikation befinner sig precis som de flesta kreativa praktiker i ett ständigt kroppsligt, sinnligt och spekulativt fluxus. Skillnaden mellan en bra och dålig idé är sällan större än vad handen kan visa eller motbevisa. Och det är här årets avgångsstudenter excellerar. De behärskar det språk som ter sig på olika sätt inuti huvudet och utanför. Det språk som uppstår i blixtsnabb förhandling mellan kroppens och intellektets diverse förmågor. De har en kvalificerad känsla för vilka av kroppens alla egenskaper och kompetenser som behöver aktiveras i vilket läge. De är helt enkelt 12 visuella kommunikatörer – grafiska formgivare, illustratörer och bildberättare – som gör tillvaron betydelsefull och spännande för alla och allt som kommer i deras väg. 12 urkrafter, var och en med unik förmåga att skapa och förändra!

Sara Teleman, professor i illustration
Johanna Lewengard, professor i grafisk formgivning