Konstfack

Konrad Lidén

Bachelor
Textiles
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1989
+46734304420

Still-Lifestock, 2021


Still-Lifestock: Corn Values, 2021


Still-Lifestock: Gold Rush, 2021


Still-Lifestock: Bold & Bootiful, 2021


Still-Lifestock: Lone & Narrow, 2021


Still-Lifestock: Trouble, 2021

Still-Lifestock

I work consistently with soft values and materials. My practice is in a state of negotiation with life’s most basic theorem: “You must”. Compulsion recurs with varying strengths in all aspects of life, from the basic need for food to the complex, sucking demand for recognition from a fellow human being. In response to the inexorable imperatives of existence, I turn in my work to imagining its opposite. The desire for freedom, the longing for respite in a “you don’t need”, the compassion of a disarming laugh.

My work takes its outlet in figurative soft sculpture with recognisable motifs drawn from popular culture in the public domain and prevailing, stereotypical symbolic worlds. My interest is drawn to simplified imaginary worlds, primarily genre interpretations as they appear in comics, films, television series, computer and video games, but ultimately all instances of existence as a (re)presentation.

My works attempt to remain on the seductive border of potentiality between fantasy and reality that can be sensed in images. As a result of not wanting to belong to either side, gestures of imitation and translation are brought to the fore in my work. In the project Still-Lifestock, the image of an idyllic Western trope has occupied me: Ripe hay, fresh expanses, drowsy cows and the promise of endless possibilities.

Still-Lifestock

Jag arbetar genomgående med mjuka värden och material. Min praktik är stadd i förhandling med tillvarons mest grundläggande sats: “Du måste”. Tvång återkommer med varierande styrka i alla aspekter av tillvaron, från basalt behov av föda till det komplexa, sugande kravet på erkännande från en medmänniska. I respons på tillvarons obönhörliga imperativ vänder sig mitt arbete till fantasin om dess motsats: Viljan till frihet, längtan efter respit i ett “du behöver inte”, förbarmandet hos ett avväpnande skratt.

Mitt arbete tar sitt utlopp i figurativ mjuk skulptur med igenkännbara motiv hämtade från populärkulturellt allmängods och förhärskande, stereotypa symbolvärldar. Mitt intresse dras till förenklade föreställningsvärldar, främst genregestaltningar så som de återfinns i tecknade serier, filmer, tv-serier, dator- och tv-spel, men i förlängningen alla instanser av tillvaron som för(e)ställning.

Mina verk försöker uppehålla sig på den förföriska gränsen av potentialitet mellan fantasi och verklighet som kan anas i avbilder. Som en följd av att inte vilja höra hemma på endera sida sätts imitations- och översättningsgester i förgrunden i mina arbeten. I projektet Still-Lifestock har bilden av en idylliserad westerntrop upptagit mig: Moget hö, färska vidder, dåsiga kor och lovet av oändliga möjligheter.


Bachelor / Textiles