Konstfack

Layne Ellis

Bachelor
Ädellab (Jewellery and Corpus)
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

United States, b. 1997
+46767068160


Learning to Read the Flesh

Reading is defined by the effort “to understand the meaning of written or printed words or symbols by looking at them” (Oxford English Dictionary). It begins for all humans as an act of sensorial absorption that is dependent to some degree both on our own bodies’ inherent capacity to receive: sounds, touch, tastes, and of course sights, but also our environment’s ability to invite us to respond.

Reading is a complicated interchange of putting text into the body and back again. Learning to Read the Flesh draws on this idea of a multi-sensory, interpretative space of reading. We play in spaces of shame and intimacy, together learning to read and re-read the perceived barriers we embody.

Learning to Read the Flesh

Läsning definieras som ansträngningen att ”förstå innebörden av det skrivna eller tryckta ordet eller symboler genom att titta på dem” (Oxford English Dictionary). Det startar för oss alla som en akt av sensorisk absorbering som till viss del är beroende av vår egen kropps inneboende förmåga att höra, känna, smaka och naturligtvis se, men även omgivningens förmåga att bjuda in oss till att reagera.

Läsning är ett komplicerat utbyte mellan att ta emot ord i kroppen och tillbaka igen. Att lära sig läsa köttet bygger på idén om ett multisensoriskt tolkningsutrymme för läsning. Vi rör oss i rum av skam och intimitet, och tillsammans lär vi oss att läsa, och läsa på nytt om de upplevda hinder som vi förkroppsligar.


Bachelor / Ädellab (Jewellery and Corpus)