Konstfack

Graphic Design and Illustration


About Graphic Design and Illustration

Where Are You? At Home

It is not possible to know for sure, but it is very possible that the graphic designers and illustrators of the future will have a special relationship to place. During the last year, we have seen so many places that we took for granted undergo radical changes. Accessibility to the physical spaces of education has shifted. Perspectives and norms related to places have changed. An empty square — a busy square. A home — a job. A city — a forest. A naked face — a covered face. The place where we work, study, exercise, rest, can be the same place where we eat and love. The place where we travel to work, if we have to, can be a distressing place.

In the students’ degree projects, we see the idea of place recur in their different approaches. The graphic designers and illustrators of the future take on the world through the book, the magazine, through illustration, installation and animation. Familiar formats for visual communication hold new, burning content. They want to reach out to you, to your place, where you are right now. Their search reminds us of how entangled we are despite, or perhaps precisely because of, a year of isolation.

They talk about searching for a home in a big city that takes itself too seriously, and realise that home will be found elsewhere. They show that it is possible to create new centres, a meeting place for creatives and culture beyond city life. They bring light to strong, overlooked communities within the city. We see it in the transformation of the prosperous residential suburb into a place for everyday horror experiences. In the idea of the home as a place for typographic, poetic spells — mass-produced domestic typography that must be taken seriously. Graphic design can be a tool to provoke big emotions, and internal spaces. Reproducing a place for belonging and communication via the creation of form and text. The forest as a home for the intimate networks of mushrooms and a projection surface for fantasies about other ways of living together. The visual diary and the drawing surface become a gathering place for clues to the meaning of life. A person as a place, who passes away but leaves fragments behind that turn into tools for an artistic mourning process. Different languages as home and writing and drawing as methods to create homes. Stories reach us and create realities. They create new places.

Sara Kaaman & Catherine Anyango Grünewald
Senior Lecturers in Graphic Design & Illustration

Var är du någonstans? Hemma.

Det går inte att veta exakt, men mycket möjligt kommer framtidens grafiska formgivare och illustratörer att ha en särskild relation till plats. Det senaste året har vi sett så många platser som vi tagit för givet genomgå radikala förändringar. Skolans lokaler har skiftat i tillgänglighet. Perspektiv och normer kring platser har förändrats. Ett tomt torg – ett fullt torg. Ett hem – ett arbete. En stad – en skog. Ett naket ansikte – ett täckt ansikte. Platsen vi arbetar på, studerar på, tränar på, kan vara samma plats som där vi äter och älskar. Platsen som tar oss till arbetet, om vi måste ta oss dit, kan vara en plats för oro.

I studenternas examensarbeten ser vi platser återkomma i olika gestaltningar och angreppssätt. Framtidens grafiska formgivare och illustratörer tar sig an världen genom boken, tidningen, illustrationen, installationen, publikationen, animationen. Välbekanta format för visuell kommunikation med brännande innehåll. De vill nå ut till dig, till din plats, där du är just nu. Deras sökande påminner om hur intrasslade vi är i varandra, trots eller kanske just på grund av, ett år av isolering.

De berättar om att söka efter hemmet i en storstad som tar sig själv på för stort allvar och förstå att tryggheten finns någon annanstans. De visar att det går att bygga ett nytt centrum, skapa en mötesplats för konst och kreativ gemenskap bortom storstaden. De lyfter upp starka, förbisedda gemenskaper i staden. Vi ser det i gestaltningen av den välmående villaförorten som en plats för vardagliga skräckupplevelser. Hemmet som en plats för typografiska, poetiska besvärjelser – massproducerad hemma-typografi som måste tas på allvar. Grafisk formgivning som en metod för att provocera fram stora känslor, inre rum. Att reproducera en känsla av tillhörande och kommunikation genom formskapande och skrivande, som bygger en plats. Skogen är ett hem för svamparnas intima nätverk och en projektionsyta för våra fantasier om andra sorters liv, tillsammans. Dagboken och ritblocket som en plats för vardagen, en samlingsplats för ledtrådar om livets mening. En människa som en plats, som lämnar livet men efterlämnar fragment och verktyg för en konstnärlig sorgeprocess. Olika språk som hem och skrivande och tecknande som ges olika uttryck och ton. Berättelser når oss och skapar verkligheter. De skapar nya platser.

Sara Kaaman & Catherine Anyango Grünewald, programansvariga för kandidatutbildningen Grafisk formgivning och illustration