Konstfack

Carl Hultgren

Master
Spatial Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1992
0704045046

Full scale model. Fredhäll. 2021


Site study. Fredhäll. 2021


Full scale model. Fredhäll. 2021


Axonometric view of site. 2021


Top view of design proposal. Fredhäll. 2021


Rendering and collage. Fredhäll. 2021

Balance-Interaction

Humans are essentially social beings, in need of the physical community and fellowship of others. Today, we are seeing a drastic reduction in encounters between strangers in public spaces due to new lifestyles. Technology has meant that meetings that previously took place face to face are now carried out via screens from home. We must therefore stage and engineer new reasons for people to be in the public space.

A common phenomenon is that activities and applications in public spaces are often separated from one another, creating different zones. This means that people with different interests and backgrounds don’t meet. During an investigation of an old boules court along a walking path in Fredhäll, I discovered that a group of retirees used the court to train their balance. This project has therefore explored an exciting and playful way to combine boules and balance that is directed at young and old alike.

Balance-Interaction

Människan är i grund och botten en social varelse som är i behov av fysisk gemenskap med andra. Idag ser vi att möten mellan okända människor i det offentliga rummet drastiskt har minskat på grund av nya levnadsvanor. Teknik har gjort att möten som tidigare skett ansikte mot ansikte numera kan ske via en skärm från hemmet. Därför måste vi iscensätta nya anledningar för människor att vistas i det publika rummet.

Ett vanligt fenomen är att aktiviteter och användningsområden på offentliga platser ofta separeras från varandra och skapar olika zoner. Detta medför att människor med olika intressen och bakgrunder inte möts. Under en undersökning av en sliten boulebana längs med promenadstråket i Fredhäll upptäckte jag att en grupp pensionärer använde banan för att träna sin balans. Därför har det här projektet kommit att handla om hur man på ett spännande och lekfullt sätt kan kombinera boulespelande med balansgång som både riktar sig till unga som gamla.


Master / Spatial Design