Konstfack

Julia Gamborg Nielsen

Master
Spatial Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1980
+46700479539

Tectonic Ritual

Change progressing from inside out. Our ‘inner worlds’ govern our emotions, thoughts, identities and beliefs. People’s ‘inner worlds’ have a powerful transformable capacity for system change. In my degree project, I have chosen to look at how this could be a way to approach the root of sustainability itself. Through rationalisation and a strive for effectiveness, there is a belief that these inner worlds of ours have been neglected.

I have explored the material clay for its most direct path from mind to body, stemming from the empathy theory of ‘Einfühlung’ feeling. Ceramics involve all elemental life forces, earth, water, fire and air for their completion. I’ve chosen to explore the natural object’s dynamic formative activity embedded within, investigating ideas of what seems complete as ‘becoming’, the metamorphic quality inherent in craft, and proposing an alternative function beyond the obvious purpose of its utility. 

Tectonic Ritual

Förändring framåt inifrån och ut. Våra ”inre världar” styr våra känslor, tankar, identiteter och övertygelser. Människors ”inre världar” har en kraftfull och förvandlingsbar förmåga till systemförändring. I mitt examensprojekt har jag valt att titta på hur det här kan bli ett sätt att närma sig själva roten till hållbarheten. Genom rationalisering och strävan efter effektivitet finns det en övertygelse om att våra inre världar har försummats.

Jag har utforskat materialet lera för dess väldigt direkta väg från sinne till kropp, och som bygger på idéer om teorier om empati, ”Einfühlung”-känsla. Keramik blandar in samtliga av de elementära naturkrafterna, jord, vatten, eld och luft, för sitt fullbordande. Jag har valt att undersöka naturliga föremåls dynamiska, formande aktivitet som finns inbäddat i dem, och undersöka idéer om vad som ses som komplett när de ”blir något”, och den metamorfosartade kvaliteten som ligger naturligt i hantverk, och föreslå en alternativ funktion bortom det uppenbara syftet med dess nytta.


Master / Spatial Design