Konstfack

Elin Stampe

Master
Spatial Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Sweden, b. 1992
0762092910

Spatial Composition, Membranes (Photo: Liam Warton)


Spatial Composition, Membranes (Photo: Liam Warton)


Spatial Composition, Membranes (Photo: Liam Warton)


Spatial Composition, Scale Model 1:20


Floating Jelly, Drawing

Floating Jelly, Field Recordings (Photo: Astrid Ahlbom Andersson)
Sonar Sea

Water is one of our most vital elements and, as it flows, it facilitates the being and becoming of life on Earth. Like all bodies of water, the sea manifests itself in a pulsating sequence as currents travel through its layers, creating expanding and contracting motions. Life itself began in the sea, but today the marine environment is neglected in order to benefit the human way of life. With my degree project, I am addressing the conditions and importance of water as a dynamic body through an acoustic exploration of the Baltic Sea.

How can we relate to the constant movements and shifts occurring in the sea? Through a sensory experience of sound impulses, I am exploring how the sea dynamics can be felt and visualised as a spatial composition. I believe that performative spaces enable emotional attachment which in turn can affect environmental understandings and change behaviours.

Sonar Sea

Vatten är ett av våra mest livsviktiga element och dess flöden främjar varandet och blivandet av allt liv på jorden. Likt alla vattenkroppar manifesterar sig havet i en pulserande sekvens där strömmar färdas genom vattenlagren med expanderande och kontraherande rörelser. Livet självt började i havet, men idag försummar vi den marina miljön till förmån för människans sätt att leva. Med mitt examensarbete belyser jag vattnets tillstånd och betydelse som dynamisk kropp genom en akustisk utforskning av Östersjön.

Hur kan vi skapa en relation till havets konstanta rörelse och skiften? Genom en sensorisk upplevelse med ljudimpulser utforskar jag hur havets dynamik kan upplevas och visualiseras i en rumslig kontext. Jag tror att performativa rum möjliggör emotionella upplevelser vilket kan bidra till ökad förståelse för klimat och miljö som i sin tur kan förändra beteenden.


Master / Spatial Design