Konstfack

Fie Amonsen

Master
Spatial Design
Exhibition at Konstfack: 22-28 May

Denmark, b. 1984
+46 (0) 762276553Out of Sight

There is often talk in design and architecture about designing accessible places and products. Yet when determining how successful a design project is, it is often the visual elements of the creation that are evaluated. Accessibility often comes in late in the process, when most design decisions have already been made.

Few people working with design or architecture have a disability themselves. Instead, design methods are used in which people with disabilities participate as test subjects. These collaborations can be problematic, however, as participants may afterwards feel exploited and invisible.

I have examined how Konstfack can be opened up to be more accessible for people with vision impairments. There are currently fundamental practical flaws that make it difficult to apply to study at Konstfack. An even greater challenge is that there is a general perception that visually impaired people cannot work with design and architecture.

I want to draw Konstfack’s attention to the obstacles that exist for visually impaired people to study at the school, and the opportunities that could be created if more did so.

Out of Sight

Inom design och arkitektur pratas det ofta om att skapa tillgängliga platser och produkter, men det visuella i skapandet är oftast det man utvärderar när man bedömer hur lyckat ett designprojekt är. Tillgänglighet kommer ofta in sent i processen när de flesta designbesluten redan är fattade.

De flesta som jobbar med design eller arkitektur har sällan själv en funktionsnedsättning. Istället används designmetoder där personer med funktionsnedsättning deltar som testpersoner. Dessa samarbeten kan dock vara problematiska då de som deltar efteråt kan känna sig utnyttjade och osynliggjorda.

Jag har undersökt hur Konstfack kan öppnas upp för att bli mer tillgängligt för personer med synskador. Idag finns det grundläggande praktiska brister som gör det svårt att söka in på Konstfack. En ännu större
utmaning är att det finns en allmän uppfattning om att synskadade personer inte kan jobba med design och arkitektur.

Jag vill uppmärksamma Konstfack om de hinder som finns för synskadade personer att studera på skolan och de möjligheter som skulle skapas om fler gjorde det.


Master / Spatial Design