Konstfack

Hannah Wiker Wikström

Master
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 15-23 May

Sweden, b. 1990
0046765500557
(Soil-on-to-logic) --> Weathering Heights

Working parallel in mixed media emphasising performance, installation, film and collaborative processes. Currently developing a working method called Soil-on-to-logic; a diffractive inquiry into the inability to deal with the processes, logics and histories we are being part of and (unconsciously or not) continue to produce and reproduce. The consciousness is something we do. What possibilities remain open for an embodied re-membering of the past? A proposal for the now and what is yet to (be)come? 

The film Weathering Heights is a poetic speculation of how the term weathering (as coined by A. Neimanis and R. Loewen Walker, based on feminist new materialist ideas), could be translated into narrative form and dramaturgy, using and refusing filmic conventions. This speculation is filtered through my own family history, places and imagination as a way to (re)member, (re)imagine and (re)enter a state of being. In the best scenario a possible unmastery of myself.

(Soil-on-to-logic) --> Weathering Heights

Arbetar parallellt i olika medier med fokus på performance, installation, film och kollaborativa processer. Utvecklar en metod kallad Soil-on-to-logic; ett försök till diffraktivt betänkande kring oförmågan att hantera de processer, logiker och historier som vi är en del av och (omedvetet eller inte) fortsätter att producera och reproducera. Medvetandet är något vi gör. Vilka möjligheter finns kvar för en förkroppsligad hågkomst av det som varit? För att föreslå nuet och det som komma skall?

Filmen Weathering Heights är en poetisk spekulation av hur termen weathering (:vädrande; som myntat av A. Neimanis och R. Loewen Walker; baserat på idéer från feministisk nymaterialism), kan översättas till filmisk narrativ form och dramaturgi. En spekulering som filtreras genom min egen familjehistoria, platser och fantasi som ett sätt att fråga vad som är möjligt att minnas, att föreställa sig och att återvända till? I bästa fall kanske (åter)finna obehärskning i min egen behärskning.


Master / Fine Art