Konstfack

Hebba Lejon

Bachelor
Interior Architecture and Furniture Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1980
0707682940

Classroom for today´s teaching view 1


Classroom for today´s teaching view 2


Additions & Changes


Lighting study


Before & After (Photo: Fredrik Sundin Carlson)


Virtual Reality (VR) as my design tool (Photo: Fredrik Sundin Carlson)

Designing a Classroom Environment for Today's Teaching and Learning – With and through VR and in dialogue with school leaders, educators and students

Views on learning have changed and the role of the teacher has been re-evaluated. Many schools are facing the implementation of extensive changes in the physical classroom environment to adapt it to today’s teaching and needs. Research shows that there is an interplay between the physical learning environment and learning itself. The physical learning environment can thus support learning and function as a tool for educators in teaching. For many educators, however, using the physical learning environment as a teaching tool is not entirely self-evident. Nor is it always recognised that the physical learning environment could be designed differently. When a new learning environment is designed, there may be a gap between the intentions of the interior architect and the practices of the educator. Yet other research shows that this gap can be bridged when educators are made active participants in a joint design process. Students also experience that they are seldom allowed to be involved and influence their learning environments.

In my degree project, I explore the effects of virtual reality (VR) as a tool in a design process. With VR, a digital space can be experienced before it is realised. With this in mind, I further explore the effects of VR when educators and students participate in a joint design process using VR as a tool to adapt an existing classroom to modern teaching.

Gestalta ett klassrum till dagens undervisning och behov – med och genom VR samt i dialog med skolledare, pedagoger och elever

Synen på lärande har förändrats och lärarens roll har omvärderats. Många befintliga skolor står inför ett förändringsarbete där den fysiska klassrumsmiljön ska anpassas till dagens undervisning och behov. Forskning visar att den fysiska miljön och lärandet samspelar. Den fysiska lärmiljön kan således stödja lärandet och fungera som pedagogens verktyg i undervisningen. För många pedagoger är det dock inte helt självklart att använda den fysiska miljön som sitt verktyg i undervisningen. Det är inte heller självklart att den fysiska miljön kan utformas annorlunda. När en ny lärmiljö utformats kan det uppstå ett glapp mellan inredningsarkitektens intentioner och pedagogens praktik. Annan forskning visar att detta glapp kan överbryggas när pedagoger görs delaktiga i designprocessen, i en samgestaltning. Dessutom upplever många elever att de sällan får vara med och påverka sin lärmiljö.

I mitt examensarbete utforskar jag effekterna av virtual reality (VR) som verktyg i en gestaltningsprocess. Med VR kan ett digitalt rum upplevas innan det förverkligas. Därför undersöker jag ytterligare effekterna av VR när pedagoger och elever deltar i en samgestaltningsprocess med VR som verktyg, när ett befintligt klassrum anpassas till dagens undervisning.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design