Konstfack

Linn Olsson

Bachelor
Interior Architecture and Furniture Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1997
+46707479609

Sequence from action “Förlängda kroppen”


Apparatus “Förlängda kroppen”


“REPET workshop” extensions


Interactive installation at Vårutställningen “Den gemensamma
kroppen”


“Pedestrian measures” apparatus

9 Actions

Every place carries a series of performances; ideas about modernistic infrastructure categorise rooms according to their function and separate them based on measures of efficiency. Spaces, also called “non-places”, are established between these functions.

In this encounter, ideas about ideology emerge; democratically designed architecture would seem difficult to reconcile with the systems we see today. In order to actively program, site analysis is conducted to bring about a union of body and room through a series of actions. A series that at first glance may seem meaningless and ineffective, but absolute in its purpose.

9 actions

Varje plats bär på en rad föreställningar; idéer kring modernistisk infrastruktur kategoriserar rum efter dess funktion och isärhåller efter mått av effektivitet. Mellan dessa funktioner etableras mellanrum, även kallade “icke-platser”.

I mötet uppstår idéer kring ideologi; en demokratiskt gestaltad arkitektur är till synes svårförenad med de system vi ser idag. I syfte att aktivt programmera bedrivs en platsanalys som initierar ett förenande av kropp och rum genom en serie aktioner. En serie som vid första anblick må va meningslös och ineffektiv, men absolut i sitt syfte.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design