Konstfack

Louisa Juvall

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1994
+46764067615


Come Rain! – A Playful Rainfall Expectation

As the climate changes, the temperature will rise. In Sweden, we will need to prepare ourselves for drier summers and more precipitation in the form of rain during the rest of the year. With this project, I want to highlight how we can design together with – and not against – climate change.

With the research question: “How can I use the properties of rain in a design process?”, I create a delimited work with a point of departure based on the climate, but also with thoughts of a meeting place in public spaces.

Come Rain! is a rain-collecting playground sculpture promoting an understanding of rain as the huge force it is, and how we city-dwellers should make the most of rain. The rainwater is collected in the sculpture itself, and children can use a tap to get the water out. Rain can be seen as a resource, and in this case, this resource becomes an asset for play and imagination. The rain collector is placed in schoolyards and parks around the city.

Regna då! - En lekfull förväntan på regnet

I och med att klimatet förändras så kommer temperaturen höjas. Vi i Sverige kommer att behöva förbereda oss på torrare somrar och mer nederbörd i form av regn under resten av året. Med detta projekt vill jag belysa hur vi kan designa tillsammans med klimatförändringarna och inte emot dem.

Med frågeställningen: Hur kan jag använda mig av regnets egenskaper i en designprocess? skapar jag ett avgränsat arbete, där utgångspunkten grundar sig i klimatet, men också med tankarna kring en mötesplats i offentliga miljöer.

Regna då! är en regnsamlande lekskulptur som uppmanar till förståelse för regn som den enorma kraft det är, och hur vi i staden ska ta vara på regnet. Regnvattnet samlas i själva skulpturen och med hjälp av en kran får barnen ut vattnet. Regnet kan ses som en resurs och i detta fall blir den resursen en tillgång till barnens lek och fantasi. Regnsamlaren placeras på skolgårdar och i parker runt om i staden.


Bachelor / Industrial Design