Konstfack

Noah Freiman

Bachelor
Industrial Design
Exhibition at Konstfack: 8-14 May

Sweden, b. 1997
+46721887939

Unfolding the Design Methodology

Future design needs future solutions. No new findings or discoveries will be made if we designers don’t change our design processes. It is only when we realise this that we can evolve. It is also then we can find solutions and answers that could have a major impact.

As a designer, it is important to be able to identify problems and come up with solutions. Yet designers rarely take this same critical look at their own methods and design processes. More and more designers are skipping the physical design quest and moving straight to digital design. This affects the design process and can limit us as designers.

By identifying and analysing obstacles in the design process, I have created a new method that unites physical and digital design. This method can be seen as a complement to the hand-drawn sketches that can be a tool for visualizing and testing prototypes in the early stages of the design process. With a focus on circular design and semiotics, this method breaks ground and provides an effective tool for designers.

Utveckling av Designmetodik

Framtidens design behöver framtidens lösningar. Inga nya resultat eller upptäckter kommer göras om vi som designers inte ändrar vår designprocess. Det är först när vi inser detta som vi kan utvecklas. Det är också då vi kan finna lösningar och svar som kan få stort inflytande.

Som designer handlar det om att kunna identifiera problem och komma fram till en lösning. Däremot är det sällan designers kollar lika kritiskt på sina egna metoder och designprocess. Allt fler designers hoppar över den fysiska formsökningen och går direkt till digital form. Detta påverkar designprocessen och kan begränsa oss som designers.

Genom att identifiera och analysera hinder i designprocessen har en ny metod skapats som förenar fysisk och digital form. Metoden kan ses som ett komplement till handskiss som i tidigt stadie av designprocessen kan vara ett verktyg för att visualisera och testa prototyper. Med fokus på cirkulär design och semiotik blir denna metod banbrytande och ett effektivt verktyg för designers.


Bachelor / Industrial Design