Konstfack

Henrik Söderström

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1989
+46737203644

Deconstructed Angel on the floor of Konstnärshuset (2021)

Dunya (teaser) (2021)
Dunya

Different components are placed side by side, or connected together, as modules, collages or video clips.

Information is recoded, continuous flows become discrete segments. Digital signals, unlike analogue ones, can be recreated even when they have lost strength. They have a life after death, but they are always a simplified reproduction of something more complex, continuous. They are eternal and fleeting at the same time. This is true of analogue signals as well, though in a different way. Magnetic tape is physical, durable, but it wears down with each playback, until it eventually becomes lost in the noise.

Meanings and functions slip in and out of one another in feedback loops, entangled on both the macro and micro levels. Or as prophecies: cards that are drawn one by one to form an ever-changing matrix of interpretations.

I draw a field, seeking interfaces between political, technological, linguistic, ecological and aesthetic systems. I try to find methodologies and metaphors, be receptive to the sensitiveness of mediation, use machines to invoke the spirits.

Dunya

Olika beståndsdelar placeras jämsides, eller kopplas ihop, som moduler, kollage eller filmklipp.

Information kodas om, kontinuerliga flöden blir till diskreta utsnitt. Digitala signaler, i motsats till analoga, kan återskapas även när de tappat i styrka. De har ett liv efter döden, men de är alltid en förenklad avbild av något mer komplext, kontinuerligt. De är eviga och flyktiga på samma gång. Analoga signaler också, fast på ett annat sätt – magnetbandet är fysiskt, beständigt, men det nöts ner av varje uppspelning, tills det till slut förloras i brus.

Betydelser och funktioner glider i och ur varandra i feedbackloopar, trasslas in på makro- och mikronivå. Eller som spådomar; kort som dras ett efter ett och formar en ständigt föränderlig matris av tolkningar.

Jag ritar upp ett fält, söker beröringsytor mellan politiska, teknologiska, språkliga, ekologiska och estetiska system. Jag försöker hitta metodologier och metaforer, vara lyhörd till känsligheten i medieringen, använda maskiner för att åkalla andarna.


Bachelor / Fine Art