Konstfack

Vilma Hammare

Bachelor
Fine Art
Exhibition at SKF/Konstnärshuset: 29 May - 6 June

Sweden, b. 1995
+46708555083I Am Trying a Personal Approach

I use repetition as a way to feel and be close to the act of painting. Within the regulations I set for myself, the repetition of a movement can give rise to shifts and differences. Important in the work is the relation between the separate paintings, and also looking at references.

In the simple repetition, there is a hope that the material is made visible. I strive for an uncomplicated and direct approach to painting. Maybe the paintings together can make a larger movement visible.

Jag testar en personlig approach

Jag använder upprepningen som ett sätt att känna och vara nära den målande handlingen. Inom det för stunden uppsatta regelverket, kan upprepningen av en rörelse ge skiftningar och skillnader i betydelse. Jag tänker på mitt måleri som ett relaterande målningarna emellan, men också som ett blickande mot referenser.

I den enkla upprepningen finns en förhoppning om att materialet görs synligt. Jag strävar mot ett okomplicerat och direkt förhållningssätt till målningen. Kanske kan målningarna gemensamt göra en större rörelse synlig.


Bachelor / Fine Art