Konstfack

Fine Art


About Fine Art

Art can never easily be determined. As such, art is uncertain and vulnerable to being reduced to simple arguments for or against something. How do we orientate ourselves in such a volatile state? How do we endure what is unsafe, complex and not immediately presented? What makes this inherent indeterminability the actual strength of art to which we keep turning? The attitude required to make sense of this uncertainty created by art is reminiscent of what is needed in a crisis.

This year’s Degree Exhibition for the bachelor’s students in Fine Art takes place in Konstnärshuset. The Swedish Artists’ Association, the oldest artist-run association in Sweden, had this great house built in the Venetian style. Today, it still works as a space for meetings and exhibitions.

The Artists’ Association came into being at a time when the plague was still spreading around the world, and just a few decades after the Association’s formation, the Spanish flu claimed millions of victims. At this time in Sweden, before modern healthcare and public support structures, artists saw the need to come together and create a space for art. Then, as now, it has been through joint efforts that an individual’s freedom of expression and creation have been enabled. The conditions that a collective of artists created over a hundred years ago still lives on today and carries on these values and opportunities to new generations of artists. We can learn from the founders of the Artists’ Association about the ability to create structures for community; something we will need to meet future challenges.

In difficult times, abilities and support structures are put to the test. Producing, showing and conveying art is always a challenge and it has assumed a particular character under current circumstances. This year, our students have proven that art prevails by occupying Konstnärshuset, thereby proving its power through its diversity of expressions and forms. Our students’ work is evidence that art manages to maintain its integrity and capacities despite a turbulent world. Art finds new ways.

The Degree Exhibition as a form is not simply the presentation of a heterogeneous group of students who just happen to be examined at the same time. In any presentation of artworks, an excess of meaning always emerges. And the same is true this year. In addition, through the works of a new generation of artists, the exhibition is a critical marker in understanding where we are heading. The various choices, and the sensuality and thinking they reflect, teach us something about what we can expect to see more of in the future. The exhibition is a manifestation of the open attitude in art that enables new understandings of our time. It is a critical attitude that shows how we can live with each other through challenges. An ability that should not be taken for granted but that we must constantly be reminded of.

Michele Masucci
Guest Lecturer in Fine Art

Konsten låter sig aldrig enkelt bestämmas. Som sådan är konsten osäker och sårbar, då den kan reduceras till enkla argument för eller emot någonting. Hur orienterar vi oss då i ett sådant flyktigt tillstånd? Hur står vi ut med det osäkra, komplexa och inte omedelbart givna? Vad är det som gör denna inneboende obestämbarhet till den styrka som vi återkommande vänder oss till i konsten? Attityden som krävs för att överkomma den osäkerhet konsten alstrar påminner om vad som krävs vid en kris.

Årets vårutställning för kandidaterna i Konst tar plats i Konstnärshuset. Svenska Konstnärernas Förening, den äldsta konstnärsdrivna föreningen i Sverige, lät bygga detta otroliga hus i venetiansk stil som än idag är en mötesplats och utställningsverksamhet.

Konstnärernas förening kom till i en tid då pesten fortfarande spreds över världen och bara något decennium efter föreningens bildande skördade spanska sjukan miljontals offer. I en tid i Sverige före modern sjukvård och dagens stödstrukturer såg konstnärer behovet av att gå samman och skapa rum för konst. Då liksom nu är det gemensamma ansträngningar som möjliggör den enskildas frihet till uttryck och handling. De förutsättningar som ett kollektiv konstnärer skapade för över hundra år sedan lever än idag och bär vidare värden och möjligheter för nya generationer konstnärer. Grundarna av Konstnärernas förening lär oss om vikten att skapa strukturer för gemenskap, något vi kommer att behöva för att möta framtidens utmaningar.

I svåra tider ställs förmågor och stödstrukturer på prov. Att göra, visa och förmedla konst är alltid en prövning och har antagit en särskild karaktär under rådande omständigheter. I år har studenterna tagit plats på Konstnärshuset och visat att konsten fortsätter, ett bevis på den kraft och mängd uttryck och arbetssätt den innehåller. Genom våra studenter har konsten lyckats behålla sin integritet och förmåga trots en turbulent omvärld. Konsten hittar nya vägar.

Vårutställningen som utställningsform är inte enbart en presentation av en heterogen grupp studenter som råkar examineras samtidigt. I sammanförandet och presentationen träder alltid något mer fram. Så även i år. Utöver det utgör utställningen en viktigt tidsmarkör för var vi befinner oss och vart vi är på väg genom verk av en ny generation konstnärer. De olika val och den sinnlighet och tänkande de återspeglar, lär oss något om vad vi kan vänta oss att se mer av. Utställningen är en manifestation av den öppna attityd inom konsten som möjliggör att hantera det osäkra och ge nya förståelser av vår samtid. En viktig inställning som visar hur vi kan leva med varandra även under utmaningar. En förmåga som inte bör tas för given, utan ständigt måste påminnas om.

Michele Masucci
Gästlärare i konst