Konstfack


CRAFT! Ceramics and Glass

CRAFT! Textiles

CRAFT! Ädellab (Jewellery and Corpus)
About CRAFT!

Craft has always been about resilience. Drawing on centuries of material tradition and embodied experience, it continually adapts to present circumstances and imagined futures. It bends, resists and transforms. Embracing technology, engaging with discourse, yet remaining grounded. It is these universal qualities of craft that have made it particularly relevant and meaningful in these unsettling times.

This year’s 24 graduates from the Master’s programme CRAFT! have demonstrated this resilience, in both their making and their theoretical practices. Continually having to adjust to the constraints and uncertainty of our Covid-era, they have found strength and purpose. The student body is international and the themes of their practice reflect a critical engagement with themes of social, environmental and political importance. Here you will find work that questions the meaning of identity, migration and home, alongside that of science fiction, simulation, death phobia and loss. There is story-telling and alchemy, as well as everyday ritual, hip hop and rewilding. Norm-critical approaches to material and object, including hydrofeminism, queer assemblage and new materialism, add further to the rich diversity of this year’s exhibition.

Underpinning all the work is a deep engagement with the concepts of materiality and making. Through the disciplines of ceramics, glass, jewellery and corpus and textiles, the Master’s programme CRAFT! practice embraces human connection, empathy and meaning; something we all need today, but it is not a reactionary refuge from the world. Instead, the work continually strives to challenge and interrogate the ways we make and think. It is this that makes craft so enduring.

Hands, minds, craft.

Andrea Peach
Professor of Craft History and Theory
Master’s programme CRAFT!

Hantverk har alltid handlat om motståndskraft. Med utgångspunkt i århundraden av materialtraditioner och förkroppsligade experiment, anpassar sig hantverket kontinuerligt till samtida omständigheter och föreställningar om framtiden. Det böjs, kämpar emot och transformeras; omfamnar teknik, tar del av diskurser och står fortfarande kvar med båda fötterna på jorden. Det är dessa universella egenskaper hos hantverk som har gjort det särskilt relevant och meningsfullt i dessa oroliga tider.

Det här året har 24 avgångsstudenter i masterprogrammet CRAFT! visat prov på den här motståndskraften, både i sitt skapande och sina teoretiska metoder. Eftersom de ständigt har behövt anpassa sig till rådande begränsningar och osäkerhet i dessa Covid-tider, har de funnit sin styrka och sitt syfte. De är en internationell studentgrupp och deras teman avspeglar ett kritiskt engagemang av social, miljömässig och politisk betydelse. Här finner man verk som ifrågasätter betydelsen av identitet, migration och hem, vid sidan av science fiction, simulering, fobi för döden och förlust. Det finns berättelser och alkemi, vardagliga ritualer, hiphop och förvildning. Normkritiska förhållningssätt till material och objekt som omfattar hydrofeminism, queer assemblage och ny materialism, bidrar ytterligare till den rika mångfalden i årets utställning.

Grunden för allas arbete är ett djupt engagemang i begreppen materialitet och skapande. Genom disciplinerna keramik, glas, smycke och corpus, och textil inbegriper dessa praktiker på masterprogrammet CRAFT! mänsklig kontakt, empati och mening, något som vi alla behöver idag. Men det handlar inte om en reaktionär tillflykt från omvärlden. Istället fortsätter arbetet med att utmana och ifrågasätta vad vi gör och hur vi tänker. Det är det som gör hantverk så bestående.

Händer, sinnen, hantverk.

Andrea Peach
Professor i hantverkshistoria och teori
Masterprogrammet CRAFT!